Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap ATLAS
Sanitation Products B.V. te Zoetermeer (nr. 63656817)
Artikel 1. Toepasselijkheid.
1. “Wij”, ons, opdrachtnemer of ATLAS is de verkoper van zaken en/of goederen, of een aan haar gelieerde onderneming.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden
van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers/opdrachtgevers en op daaruit voortvloeiende overeenkomst. Enige dienst die
zal worden geleverd door ATLAS, ongeacht of deze op enige manier samenhangt met of deels met de verkoop van goederen, wordt als ondergeschikt daaraan gezien, en de
Algemene Voorwaarden worden aldus geacht van toepassing te zijn op de levering van alle goederen en diensten door ATLAS.
3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over koper, en/of opdrachtgever moet hieronder worden verstaan, elk natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die tot ons
in relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper en/of opdrachtgever
ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is anders en voor zover de toepasselijkheid van de
voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene
voorwaarden.
6. Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend
beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
7. Waarin deze voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daar onder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook.
Artikel 2. Offertes.
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, voor een bepaalde termijn en dienen als geheel te worden beschouwd. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
2. Alle opgaven van Atlas aangaande getallen, afmetingen, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gemaakt, maar Atlas kan niet
garanderen Atlas dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts indicaties van zulke producten en/of
diensten. De inhoud van folders, drukwerken, enz. zullen Atlas niet binden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de overeenkomst. In geval van verschil tussen de bestelling
van de klant en de bevestiging van Atlas, zal enkel de bevestiging van Atlas bindend zijn. Geringe afwijkingen moeten door de klant worden aanvaard.
3. Van door ons gedane offertes maken deel uit – met name ook voor wat betreft het in het vorig lid bepaalde -: ontwerpen, modellen, tekeningen, monsters, beschrijvingen,
afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offerte betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband
gemaakte gereedschappen, ons eigendom, en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden
gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
4. Wij behouden ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. U bent niet gerechtigd om een van onze producten te gebruiken
als een model of blauwdruk, of enig recht van intellectuele of industriële eigendom van ATLAS dat in onze producten berust, te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt
tot know-how, en om producten te vervaardigen of verkopen die inbreuk maken op onze rechten, of producten te vervaardigen of verkopen zijn vergelijkbaar zijn met onze
producten. De producten die zijn verkocht aan u, werden verkocht onder de veronderstelling dat deze niet door u mogen worden gekopieerd en / of gereproduceerd in welke
vorm ook. Schending van dit artikel is ernstig en zal u verplichten tot volledige schadeloosstelling/ compensatie van ATLAS.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.
1. Een overeenkomst met ons komt tot stand wanneer wij een aan ons gegeven opdracht schriftelijk hebben bevestigd en deze bevestiging door de koper voor akkoord is
ondertekend en aan ons is geretourneerd, of als de koper ons duidelijk te kennen heeft gegeven de door ons gedane offerte te accepteren.
2. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst juist weer te geven.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4. Prijzen.
1. De in offertes, contracten, orderbevestigingen, prijslijsten en op internet vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting, EXW magazijn ATLAS, exclusief transport,
verzekering en eventuele invoerbelasting in het land van de koper, exclusief montage, verpakking en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals
valutakoersen, fabrikantprijzen, grondstof- materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten voor Nederland/EU en anderen
heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om indien na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van verlenging verhogingen in één of meer van de
kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
4. Indien de overeengekomen prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 5. Meer- en minderwerk, extra kosten.
1. De koper heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor
uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal de opdrachtnemer schriftelijk worden opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de opdrachtgever respectievelijk van de opdrachtnemer op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen, dat het
meerwerk als zodanig is opgedragen.
2. De koper heeft het recht kosten, welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, aan Atlas in rekening te brengen:
a. Wanneer de overeenkomst door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden
or anderszins aan koper zijn toe te rekenen.
b. Wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer niet bekend waren of konden zijn, van kracht
worden.
Artikel 6. Afleverings- en leveringstermijnen.
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de order
in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele
overeenkomst.
2. Transport en levering van zaken en goederen is voor rekening en risico van de koper. Levering vindt plaats EXW magazijn Atlas, conform de laatste versie van de Incoterms.
3. Tenzij koper zelf voor expeditie zorgt worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteur.
4. Indien levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
5. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Indien de koper in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en
wij betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit
voortvloeiende kosten opslaan. Indien er geen termijn voor afname is overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet
binnen een maand na onze uitnodiging daartoe door koper zijn afgenomen.
Artikel 7. Reclame der koper/opdrachtgever.

Main Menu