Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap ATLAS Sanitation Products B.V. (63656817) te Zoetermeer

Artikel 1. Toepasselijkheid.

 • “Wij”, ons, opdrachtnemer of ATLAS is de verkoper van zaken en/of goederen, of een aan haar gelieerde onderneming.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers/opdrachtgevers en op daaruit voortvloeiende overeenkomst. Enige dienst die zal worden geleverd door ATLAS, ongeacht of deze op enige manier samenhangt met of deels met de verkoop van goederen, wordt als ondergeschikt daaraan gezien, en de Algemene Voorwaarden worden aldus geacht van toepassing te zijn op de levering van alle goederen en diensten door ATLAS.
 • Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over koper, en/of opdrachtgever moet hieronder worden verstaan, elk natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die tot ons in relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper en/of opdrachtgever ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is anders en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.
 • Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 • Waarin deze voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daar onder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook.

Artikel 2. Offertes.

 • Al onze offertes zijn vrijblijvend, voor een bepaalde termijn en dienen als geheel te worden beschouwd. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
 • Alle opgaven van Atlas aangaande getallen, afmetingen, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gemaakt, maar Atlas kan niet garanderen Atlas dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts indicaties van zulke producten en/of diensten. De inhoud van folders, drukwerken, enz. zullen Atlas niet binden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de overeenkomst. In geval van verschil tussen de bestelling van de klant en de bevestiging van Atlas, zal enkel de bevestiging van Atlas bindend zijn. Geringe afwijkingen moeten door de klant worden aanvaard.
 • Van door ons gedane offertes maken deel uit – met name ook voor wat betreft het in het vorig lid bepaalde -: ontwerpen, modellen, tekeningen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offerte betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
 • Wij behouden ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. U bent niet gerechtigd om een van onze producten te gebruiken als een model of blauwdruk, of enig recht van intellectuele of industriële eigendom van ATLAS dat in onze producten berust, te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot know-how, en om producten te vervaardigen of verkopen die inbreuk maken op onze rechten, of producten te vervaardigen of verkopen zijn vergelijkbaar zijn met onze producten. De producten die zijn verkocht aan u, werden verkocht onder de veronderstelling dat deze niet door u mogen worden gekopieerd en / of gereproduceerd in welke vorm ook. Schending van dit artikel is ernstig en zal u verplichten tot volledige schadeloosstelling/ compensatie van ATLAS.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.

 • Een overeenkomst met ons komt tot stand wanneer wij een aan ons gegeven opdracht schriftelijk hebben bevestigd en deze bevestiging door de koper voor akkoord is ondertekend en aan ons is geretourneerd, of als de koper ons duidelijk te kennen heeft gegeven de door ons gedane offerte te accepteren.
 • De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst juist weer te geven.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen.

 • De in offertes, contracten, orderbevestigingen, prijslijsten en op internet vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting, EXW magazijn ATLAS, exclusief transport, verzekering en eventuele invoerbelasting in het land van de koper, exclusief montage, verpakking en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantprijzen, grondstof- materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten voor Nederland/EU en anderen heffingen van overheidswege.
 • Wij behouden ons het recht voor om indien na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van verlenging verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
 • Indien de overeengekomen prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Meer- en minderwerk, extra kosten.

 • De koper heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal de opdrachtnemer schriftelijk worden opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever respectievelijk van de opdrachtnemer op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen, dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 • De opdrachtnemer heeft het recht kosten, welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, aan opdrachtgever in rekening te brengen:
  • Wanneer de overeenkomst door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden of anderszins aan koper zijn toe te rekenen.
  • Wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer niet bekend waren of konden zijn, van kracht worden.

Artikel 6. Afleverings- en leveringstermijnen.

 • De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de order in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
 • Transport en levering van zaken en goederen is voor rekening en risico van de koper. Levering vindt plaats EXW magazijn Atlas, conform de laatste versie van de Incoterms.
 • Tenzij koper zelf voor expeditie zorgt worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteur.
 • Indien levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 • De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Indien de koper in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Indien er geen termijn voor afname is overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen een maand na onze uitnodiging daartoe door koper zijn afgenomen.

Artikel 7. Reclame der koper/opdrachtgever.

 • De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 • De koper moet rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken.
 • De koper heeft de plicht de goederen onmiddellijk bij aflevering zorgvuldig te inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten binnen 7 dagen na levering, of binnen 7 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper konden worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijk en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 • Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 3.
  • Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbende op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  • de gebreken niet binnen de in lid 3 en 4 hiervoor gestelde termijn en/of niet op de daar aangegeven wijze ons ter kennis is gebracht;
  • de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  • de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden of hij de zaken heeft gebruik of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
  • de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
   de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
 • In geschillen omtrent de kwaliteit van door ons gefabriceerde zaken zal een door ons vast te stellen te goeder naam bekend staand instituut een analyse verrichten. Deze analyse zal voor beide partijen bindend zijn.
 • Kopers kunnen geen goederen terugzenden zonder voorafgaand overleg met Atlas. De kosten van het terugzenden van goederen zijn voor rekening van de koper en de producten blijven zijn risico. Klachten over gebruikte/ tweedehands producten worden niet in behandeling genomen.
 • Reclames over facturen moeten schriftelijk worden ingediend binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 • Uitsluitend indien garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan koper jegens ons (garantie) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage en/of materiaalfouten.
 • Enige noodzakelijke (de)montage aanpassing en/of installatiekosten van de onderdelen van/over de verkochte goederen en andere kosten van diensten of materialen die nodig zijn (uren, olie, filters, enz.) zijn volledig voor rekening van de koper. Bovendien zijn alle mogelijke administratieve, verzend- en levering kosten en eventuele extra kosten of kosten die verbandhouden met het inroepen van deze garantie door de koper jegens Atlas volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de koper. Alle verzendkosten voor de koper zijn altijd voor diens rekening.
 • Geen garantie wordt gegeven op laders, batterijen, banden en andere slijtdelen. Atlas behoudt zich het recht voor om geen garantie te verstrekken of afwijkende garanties te hanteren voor artikelen die tegen korting of outletprijzen zijn verkocht Geen garantie wordt gegeven voor verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch onvermijdelijk zijn en volgens algemeen gebruik aanvaardbaar zijn.
 • Indien de koper reparaties of wijzigingen (doet) uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van Atlas, of indien dergelijke reparaties door anderen dan Atlas zijn uitgevoerd, dan zal Atlas niet gebonden zijn de garantieverplichtingen na te leven. Dit geldt wanneer oneigenlijk gebruik van de producten heeft plaatsgevonden door de koper of aan hem gelieerde partijen, wat betekent dat het gebruik waarvoor het product is bedoeld in redelijkheid moet hebben plaatsgevonden. Volgens de gebruikershandleiding geldt dit voor (over)verhitting door warmtebronnen, het blootstellen van goederen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
 • Een garantie door Atlas geldt niet indien en zolang de afnemer in verzuim is jegens Atlas, indien de goederen worden onderworpen aan abnormale omstandigheden, of onzorgvuldig of ondeskundig behandeld, indien de producten langer dan gebruikelijk werden opgeslagen, of Atlas niet in staat is gesteld om de staat van de goederen te onderzoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal elke en iedere garantie vervallen één jaar na levering.
 • Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks onzer keuze
  • (kosteloos) herstel van de gebreken;
  • levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  • terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder gerechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben.
 • Indien de koper zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 • Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degenen die ons aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her) levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering van zaken of door de zaken zelf.
 • De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schade en kosten voor rekening koper komen.

Artikel 9. Eigendomsovergang en voorbehoud, risico en zekerheid.

 • Zodra goederen, zaken, materialen, onderdelen of gereedschappen -benodigd voor de uitvoering van de opdracht – de opslag van ATLAS verlaten, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen overkomen aan deze goederen, zaken, materialen, onderdelen en gereedschappen, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen, dat een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van de opdrachtnemer.
 • Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven de door ons geleverde zaken, alsmede de aangeleverde materialen, goederen en onderdelen eigendom van de opdrachtnemer. Koper verleent ATLAS toegang tot enig terrein of locatie om deze goederen terug te nemen.
 • Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen te eisen.
 • De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigerlei ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 • Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij het recht de koper, na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding, aan te spreken.
 • De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering te tonen.

Artikel 10. Betaling.

 • Betaling dient te geschieden in € (EURO), of in de valuta welke is vermeld in de overeenkomst, zonder enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk bij levering van de betreffende zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. Bankkosten in het land waar de klant is gevestigd zijn altijd voor rekening van de klant. Betalingen d.m.v. bankcheques worden niet geaccepteerd. Voor orders onder € 250,00 brengen wij € 12,50 in rekening.
 • Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening plaats te vinden.Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering der zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderzijds ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 • Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 7% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vordering(en); het betreft hier alle/volledige kosten die Atlas maakt om de vordering te incasseren. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiende verliezen voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens de in zijn land geldende bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 • Betaling strekken conform artikel 6:44 BW eerst in vermindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 • Indien in de financiële positie van de koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen en/of nadere zekerheid te verlangen.

Artikel 11. Overmacht.

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale- of regionale (overheid) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12. Toepasselijk recht.

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitende Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting.

Indien de koper is gevestigd binnen de Europese Unie, zullen alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen en diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland. In het geval dat de koper is gevestigd buiten de Europese Unie, zullen alle geschillen die in verband staan met de onderhavige overeenkomst, of overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederland Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. Het scheidsgerecht wordt benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage is Rotterdam. De procedure wordt gevoerd in het Engels.

Artikel 14. Wijziging van deze voorwaarden.

ATLAS is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ATLAS en koper die nadien worden aangegaan. Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van overeenkomsten die op basis hiervan zijn aangegaan nietig of vernietigbaar zijn, zal dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zijn verplicht om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die de ongeldige bepaling het meest benadert die het doel en economisch gevolg het beste benadert.

Artikel 15. Vertaling.

Deze Nederlandse tekst is gebruikt als basis voor vertalingen. Indien een vertaling van de Nederlandse tekst van deze voorwaarden strijdig is met de Nederlandse gedeponeerde tekst dan is uitsluitend de Nederlandse gedeponeerde tekst van deze voorwaarden bindend.

Back to Top